Ana Sayfa
ANASAYFA   HEKİMLERİMİZ   KURUMSAL   SAĞLIK REHBERİ   CHECK-UP   SİZİN İÇİN ANLAŞMALI KURUMLAR   DUYURULAR
BRANŞLARIMIZ
Acil Servis
Beslenme ve Diyet
Göz Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kulak Burun Boğaz
Nöroloji
Radyoloji
Anesteziyoloji & Yoğun Bakım
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Hastalıkları
Genel Cerrahi
İç Hastalıkları (Dahiliye)
Kardiyoloji
Laboratuvar
Ortopedi ve Travmatoloji
Üroloji
 
SAĞLIK REHBERİ
Üroloji

Üroloji Klini�i; erkek ve kad�n�n idrar yollar� ve organlar� ile erkek üreme organlar�n� konu al�r ve bu sistemlerin hastal�klar� ile u�ra��r. Ayr�ca böbreküstü bezlerinin cerrahi tedavisi de ürolojinin alan�na girer. Üroloji, hem eri�kin hem de çocuk hastalarla ilgilenir.

Üroloji bran��nda kar��la��lan hastal�klar aras�nda;
·  �drar yollar� t�kan�kl���,
·  Prostat büyümesi,
·  �ktidars�zl�k,
·  K�s�rl�k,
·  �drar kaç�rma,
·  Böbrek ve idrar yollar�n�n ta�lar�;
·  Böbrek, mesane, prostat ve (testis) yumurta kanserleri önemli bir yer tutar.

Ürologlar�n tedavi etti�i s�k görülen di�er baz� hastal�klar ise, idrar yolu iltihaplar�, cinsel yolla bula�an hastal�klar ve ürolojik organlar�n yaralanmalar�d�r. Ayr�ca, özellikle erkek çocuklar�n do�u�tan gelen baz� hastal�klar� da ürolojinin ilgi alan�ndad�r. Bunlar aras�nda, inmemi� testis (yumurtan�n torbaya inmemesi), kas�k f�t���, hidrosel (torbada su kesesi), idrar deli�inin yanl�� yerde olmas� (hipospadiyas ve epispadiyas) say�labilir. Gece yatak �slatma, mesaneden böbre�e idrar�n geri kaçmas�, sünnet derisinin tüm hastal�klar� ve sünnet operasyonu da ürolojinin sahas�na girmektedir.

Üroloji , aç�k cerrahi ameliyatlar yan�nda, endoskopi ve laparoskopi gibi modern teknolojik yöntemlerle kapal� ameliyatlar� da gerçekle�tirir.

İskender NESİMİOĞLU / Üroloji
   
Bölümü Üroloji
Tecrübe Alanı Ürolojinin tüm alanları ile uğramakta olup Özellikle Prostat hastalıkları,ta� hastal���,idrar ka��rma konusunda deneyime sahiptir.
Mezun Olduğu Okul Ä°stanbul Üniversitesi Cerrah Paşa Tıp Fakültesi
Uzmanlık Eğitimi Üroloji
Çalıştığı Yerler

 

Erzincan Devlet Hastanesi

Konya Numune Hastanesi

Özel Konya Anıt Hastanesi


 
 
Her Hakkı Saklıdır © KONYA HOSPITAL ANASAYFA   İNSAN KAYNAKLARI   BRANŞLAR   SSS   İLETİŞİM