Ana Sayfa
ANASAYFA   HEKİMLERİMİZ   KURUMSAL   SAĞLIK REHBERİ   CHECK-UP   SİZİN İÇİN ANLAŞMALI KURUMLAR   DUYURULAR
BRANŞLARIMIZ
Acil Servis
Beslenme ve Diyet
Göz Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kulak Burun Boğaz
Nöroloji
Radyoloji
Anesteziyoloji & Yoğun Bakım
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Hastalıkları
Genel Cerrahi
İç Hastalıkları (Dahiliye)
Kardiyoloji
Laboratuvar
Ortopedi ve Travmatoloji
Üroloji
 
DUYURULAR
DUYURULAR
KONYA HOSPITAL DA PROTOKOL İMZA TÖRENİ

Konya Hospital ve Obruk Köyleri Dayan��ma Derne�i aras�nda protokol imzaland�.
Konya Hospitalde gerçekle�en protokolde konu�an Dernek Ba�kan� Mustafa S�rr� Demirel, dernek olarak 2 y�l önce hastane ile bir sözle�me yapt�klar�n� belirterek, “35 bin ki�iden olu�an bir derne�in yönetim kuruluyuz. Hem�erilerimiz ve dernek yönetimi hastanenin bütün olanaklar�ndan yararland�. Ba�hekim olmak üzere tüm çal��anlara te�ekkür ediyoruz. �n�allah 1 y�ll�k daha sözle�me imzalayaca��z. Yapaca��m�z bu anla�ma herkese hay�rl� olsun” dedi.
Hastane Ba�hekimi Op. Dr. Yusuf Ziya Karaca ise, “Verdi�imiz hizmetlere devam etmek amac�yla 1 y�l daha sözle�me imzalamak üzere toplanm�� bulunmaktay�z. Hastane ba�hekimi olarak yönetimimiz ad�na, dernek ba�kan�na ve üyelerine te�ekkür ediyorum. �n�allah bu birliktelik y�llarca devam eder. �ki taraf içinde hay�rl� olsun” diye konu�tu.


 
Her Hakkı Saklıdır © KONYA HOSPITAL ANASAYFA   İNSAN KAYNAKLARI   BRANŞLAR   SSS   İLETİŞİM